Candidats.be

Le logiciel libre au cœur des parlements - vrije software in het hart van de parlementen

Candidats.FR

Ce mardi 8 juin: 62 signataires

Comme pour les autres pactes des libertés numériques, les signatures du pacte du logiciel libre avancent bien.

Ce matin, 62 signataires

 • Ecolo (35) dont les co-présidents
 • Parti socialiste (8) dont le président
 • Mouvement réformateur (8) dont le président
 • Centre démocrate humaniste (6) dont la présidente
 • Pirate Party (3) dont le président
 • Groen ! (1) dont le président
 • Pro Bruxsel (1)
Les détails des signataires sont visibles ici
En général les candidats ont signé les 3 pactes et lorsque ce n’est pas le cas c’est la grande majorité du temps à cause d’un oubli et les candidats sont en cours de régularisation. 
Nous en sommes donc ce matin à: 
 • Pacte du Logiciel Libre: 62
 • Pacte de l’Internet Libre: 60
 • Pacte des Données Libres: 59

Vlaamse verkiezingsprogramma's 2010: op zoek naar Vrije Software

Programma Groen!

 • 64: (Armoede:) We werken drempels in het onderwijs weg. ... Ook wil Groen! meer middelen in lokale projecten om de digitale kloof te dichten, zodat ook mensen in armoede en hun kinderen toegang hebben tot informatie via internet. ...

Vrije software past perfect in dit plaatje, zoals ook blijkt uit bestaande initiatieven in bibliotheken en in het onderwijs.

 • 30: ... Groene ICT ...
 • 174: ... Informatisering justitie ...

Ook hierin kan Vrije Software een belangrijke rol spelen, de gebruikers ervan zijn namelijk niet aan de auteurs van de software gebonden en kunnen veel flexibeler optreden.

 • 5: Zoveel mogelijk diensten worden gedigitaliseerd en online beschikbaar (bijv. milieuvergunningen). Er komen centrale gegevensdatabanken ...
 • 17: We versterken het Globaal Medisch dossier. We willen dat de relevante informatie uit het globaal medisch dossier in de toekomst beschikbaar is voor andere zorgverstrekkers die de patiënt behandelen. Bovendien willen we werk maken van het elektronisch medisch dossier, dat het registreren en uitwisselen van gegevens sterk zal bevorderen.

Open standaardformaten zijn het meest geschikt om deze doelen te bereiken. De federale overheid kiest reeds voor OpenDocument-formaten voor interne en externe communicatie.

Programma sp.a

 • 82: We schenken bijzondere aandacht aan de bescherming van de privacy van de consumenten in het kader van nieuwe technologieën en sociale netwerken.

Een gebruiker kan maar over privacy op haar/zijn computer beschikken als zij/hij de gebruikte software volledig kan onderzoeken en aanpassen, of dit kan laten doen: kortom door Vrije Software te gebruiken.

Programma CD&V

 • Meer te investeren in het dichten van de digitale kloof. Een essentiële voorwaarde om uit te groeien tot een dynamische kennisregio.
 • (Belgacom:) ... En laagdrempelige telecom-oplossingen te laten aanbieden die de digitale kloof meedichten.

Hier worden de economische implicaties van de digitale kloof benadrukt. Ook vanuit dit opzicht heeft Vrije Software een belangrijke rol te spelen.

 • De algemene invoering van een elektronisch en gedeeld medisch patiëntendossier is hierbij een belangrijk instrument. ...
 • Te werken aan een goed uitgebouwd E-health platform voor het beheer en de uitwisseling van informatie over de gezondheid van de patiënt, mits de privacy en het medisch geheim voldoende worden gerespecteerd. ...

Bovenop de punten van Groen! wordt hier de aandacht gevestigd op de privacy, nog een reden om hiervoor Vrije Software te gebruiken.

 • Op het niveau van het Hof van Beroep moet een marktregulator gecreëerd worden voor problematieken inzake ... ICT, mededinging. ...

Niet alleen voor Vrije Software en Open Standaarden relevant.

 • Informatisering justitie/politiediensten...

Cfr. supra.

 • Om auteursrechten, naburige rechten en leenvergoedingen beter en duidelijker te regelen. Gebruikers vinden hun weg niet meer in de veelheid aan regelgeving. ...

Goede afspraken in verband met deze zaken zijn zeer belangrijk voor Vrije Software, maar het programma gaat niet in detail.

Programma Open VLD

 • Een vernieuwende en duurzame economie: ... Ten slotte bestaat er ook veel creatief ondernemerschap in wat men “social-profit activiteiten” kan noemen. Voorbeelden: Wikipedia, open source software, ...

In de marge vinden we hier ongeveer een vermelding van Vrije Software, de term 'Open Source' ontwijkt namelijk de relevante ethische aspecten. Het programma behandelt hier geen duidelijk standpunt of voorstel.

 • Ook zal nog meer de kaart moeten getrokken worden van informatisering (E-Health). ...

Cfr. supra.

 • Het ‘Nieuw Strategisch Concept voor de NAVO’ moet antwoorden bieden op de uitdagingen van het komende decennium zoals: ... en cyber aanvallen....

Wanneer het niet toegelaten is de werking van bijvoorbeeld een besturingssysteem volledig te doorgronden kan er geen garantie zijn tegen computerinbraak, via fouten in de software of via achterpoortjes. Een onafhankelijke ICT-infrastructuur is slechts mogelijk met Vrije Software.

Programma N-VA

 • 5.4 Een ondernemingsvriendelijke overheid
  ...
   Vermindering van regeldruk voor ondernemers en een betere uitvoering gaat hand in hand met de invoering van standaardisatie van gegevens en processen met behulp van open standaarden. Op basis van een gegevensstandaard wordt een eenduidige vertaling van de wetgeving gemaakt in een gegevenswoordenboek dat ingebouwd wordt in de systemen van zowel de overheid als het bedrijfsleven.

De enige expliciete vermelding van Open Standaarden in een Vlaams verkiezingsprogramma! Door transparantie in de structuur van de gegevens verhindert men een monopoliepositie van één (of enkele) bedrijven.

 • 4.6 Onze gezondheidszorg
  ...
   Verder pleiten we voor een verregaande digitalisering met respect voor de privacy ...

Cfr. CD&V

 • 5.3 Durven afslanken
  ...
   in te zetten op een doorgedreven gebruik van ICT in de administratie ...

Cfr. supra.

Programma Lijst Dedecker

In de sloganeske brochures wordt niets vermeld dat relevant is voor Vrije Software.

Programma Vlaams Belang

Deze webpagina bestaat uit een Flash bestand dat niet kan bekeken worden met Gnash, de vrije Flash speler. Het programma is dan ook letterlijk niet aangepast aan Vrije Software of Open Standaarden.

Conclusie

In tegenstelling tot hun collega's bezuiden de taalgrens zijn de Vlaamse politici (of hun partijideologen) dus blijkbaar nauwelijks op de hoogte van het concept Vrije Software, waarvoor we hun steun willen vragen. Toch hebben vorig jaar bij de Europese en Vlaamse verkiezingen een aantal onder hen het Vrije Software Pact ondertekend. Bij nader contact zal moeten blijken in hoeverre zij geïnteresseerd zijn om zich achter deze onderwerpen te scharen.

Vragen, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op het adres info@hetpact.be

Les présidents des quatre grands partis francophones s'engagent pour le logiciel, les données et l'Internet libres

Ce 4 juin, trois pactes concernant les libertés numériques seront envoyés aux autres candidats pour que ceux-ci en fassent de même en signant et en adoptant les engagements de ces trois textes. Coordonnés et mis en oeuvres par l’ASBL « À l’ère libre » et avec la participation de diverses associations qui partagent cet esprit de liberté, ces pactes mettent en évidence la nécessité de reconnaître et de défendre les valeurs fondamentales à l’ère du numérique.

« La signature des présidents des quatre grands partis francophones (le CdH, Ecolo, le MR et le PS) marque leur attachement aux valeurs et intentions défendues dans ces pactes et donne un signal fort aux candidats de leurs partis d’également endosser ces engagements » a déclaré Nicolas Pettiaux, président de « À l’ère libre » et membre du conseil d’administration de l’April.

Le Pacte du Logiciel Libre est une initiative de l’April, association francophone de promotion et défense du logiciel libre. Il a été décliné en Belgique en 2009 pour les élections communautaires et européennes dans le cadre de la campagne candidats.be. Il met l’accent sur la nécessité d’encourager, par des moyens institutionnels, les collectivités, les administrations et établissements publics à développer et utiliser prioritairement des logiciels libres et des standards ouverts. De plus, il les encourage à défendre les droits des auteurs et des utilisateurs de logiciels libres. Il demande notamment la modification de toute disposition légale fragilisant ces droits et en s’opposant à tout projet ou proposition qui irait dans ce sens.

Le Pacte de l’Internet Libre relaye un thème lancé par Nurpa et Hadopi Mayonnaise. Ce pacte rappelle que l’accès à Internet est devenu nécessaire pour l’exercice de droits fondamentaux de tout citoyen tels la liberté d’expression. Par conséquent, il est important de garantir que chacun puisse accéder ou mettre à disposition des contenus, services et applications de son choix dans le respect du droit d’auteur. Le Pacte souligne également que nul ne peut contrôler, surveiller ou limiter l’accès Internet d’un individu sans que cela ne fasse l’objet d’une procédure judiciaire équitable.

Le Pacte des Données Libres engage ses signataires à défendre les données dites libres : celles fondées sur des licences qui soutiennent les droits des utilisateurs. Ainsi, le pacte appelle à un soutien des actions gouvernementales visant à rendre les données non nominatives détenues par l’État enfin libres et accessibles à tous et ce dans des formats standards et ouverts . Les conséquences logiques seront la production de davantage de données ré-utilisables et l’assurance que l’ensemble des citoyens puisse bénéficier de ces données. Enfin, les signataires de ce Pacte affichent ainsi leur soutien à la numérisation et la diffusion des œuvres du domaine public et souhaitent encourager les initiatives citoyennes de production de contenus librement partagés.

L’ensemble des trois Pactes vise à accompagner l’émergence d’une société à l’ère du numérique respectueuse des droits des individus, de la vie privée. Il encourage également les initiatives citoyennes à participer à la vie de la cité, notamment en soutenant les collaborations et échanges ouverts.

Lire le communiqué sur le site LePacte.be/HetPact.be

Le logiciel libre dans les programmes définitifs des partis en juin 2010

Ce 30 mai 2010, les programmes 2010 des 4 principaux partis francophones sont disponibles, nous les avons donc parcouru pour vous.

Pour le CdH :

Cette année, on retrouve pour la première fois les termes "logiciel libre" dans un programme du CdH.

Ainsi dans la première partie:

 • Garantir des droits au consommateur dans l’univers numérique
  Le CdH propose de: [...]
  • Favoriser l’utilisation des logiciels libres que ce soit au niveau des configurations préinstallées ou au niveau de l’utilisation par les pouvoirs publics ;

Pour Ecolo :

Programme Service Public - Gouvernance:

 • Ecolo considère que les services publics doivent répondre à des exigences particulières de responsabilité sociale et soutient à ce titre : [...]
  • l’utilisation de logiciels informatiques utilisant des standards ouverts, dans le but de garantir l’interopérabilité des systèmes, de sécuriser l’archivage des contenus numériques et de garantir la pérennité de l’accès électronique aux contenus numériques.
Programme Société de l’Information:

 • Afin que les TIC ne se transforment pas en un nouveau fossé social, il importe de favoriser l’accès et la participation de chacun à ces nouveaux médias. A cette fin, Ecolo propose notamment : [...]
  • de maintenir l’open source, un langage technique et un trafic des données ouverts : quiconque doit pouvoir participer à la construction d’une société de l’information, sans devoir payer des royalties ou réinventer un langage pour communiquer avec d’autres systèmes d’information ; des protocoles et standards ouverts, labellisés par une norme publique, permettront par ailleurs d’intégrer plus facilement des modes d’accès adaptés aux personnes handicapées ; enfin, Ecolo défend le principe de neutralité du net ;
  • de systématiser l’utilisation des logiciels libres de droits dans le champ public (pouvoirs publics, administrations, écoles …).
 • L’exploitation des TIC représente aussi une source considérable de profit. [...] Ecolo entend soutenir la mise en place d’un cadre de régulation adapté permettant d’orienter le développement de ce marché en vue d’un accès garanti à tous et d’une société de l’information durable. Pour ce faire, Ecolo propose : [...]
  • de permettre à chacun de choisir voire de développer ses propres outils logiciels ; Ecolo souhaite ainsi lutter contre la présence automatique de logiciels imposés par les fabricants de matériel informatique, en appliquant de façon plus stricte les dispositions visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales telles que définies dans la nouvelle loi sur les pratiques de marché ;

Pour le MR :

Programme 2010:

 • aucune mention des logiciels libres ou des standards ouverts

Pour le PS :

Programme 2010:

 • Réduire la fracture numérique: Dans l’esprit du Plan National de lutte contre la fracture numérique, porté par nos ministres sous les précédentes législatures, le PS lutte contre l’émergence d’une société de l’information à deux vitesses en levant les obstacles financiers, culturels, sociologiques et éducatifs qui empêchent un accès libre et égal de tous les citoyens aux nouvelles technologies. Concrètement, pour atteindre ces objectifs, le PS propose de : [...]
  • encourager l’utilisation de standards ouverts et des logiciels libres pour garantir un accès libre des citoyens à tous les contenus en ligne.

Mais encore:

Rappelons enfin que CdH, Ecolo et PS ont signé la déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 et sa contrepartie communautaire qui font la part belle aux logiciels libres et aux standards ouverts.

Voilà qui est bien pour le logiciel libre et les standards ouverts, et promet ... si les candidats sont fidèles au programme du parti, de nombreuses signatures.

Si vous avez des remarques, commentaires ou compléments, n’hésitez pas à les envoyer à la liste de distribution de courriers électroniques. Merci

Un pot le mardi 18 mai 2010 à 19h30

Nous vous proposons de nous retrouver pour le premier pot de la campagne 2010, histoire de mettre des visages et des voix sur des noms et adresses emai, ou de se revoir pour ceux qui étaient de la partie l’année passée.

Date: mardi 18 mai 2010 à 19h30

Hasard des calendriers surchargés, la prochaine fois on vous laissera plus de marge, promis!

Lieu : « Etc... », petit bistrot de quartier modernisé avec terasse situé à Etterbeek – La Chasse, avenue Jules Malou, fréquenté par quelques libristes avec wifi pour les amis.

La localisation sur la carte libre OpenStreetMap est fournie http://www.openstreetmap.org/index.html?mlat=50.831658&mlon=4.385697&zoom=17 (au centre du quadrilatère rouge)

Accès :
 • Tram 81 & 83 Bus 36, 59, 60, 95 (3/6 min)
 • Train par la gare Bruxelles/Luxembourg (20 min) ou bus 36 ou la gare d’Etterbeek (15 min) ou bus 95
Bières spéciales € 2.5 Jupiler € 1.4

Dans les programmes des partis

Ce 16 mai 2010, nous avons parcouru quelques programmes disponibles sur le réseau.

Pour le cdH :

Le nouveau programme 2010 n’est pas encore en ligne. Dans le programme des régionales 2009 on retrouvait dans le 3ème axe, Ch. 3)  Agir contre la fracture numérique:

 • Le cdH propose de ... poursuivre une politique concertée visant à faciliter l’accessibilité aux nouvelles technologies ... en encourageant la diffusion de logiciels gratuits.
Il est dommage que le cdH confonde logiciels gratuits et logiciels libres. Ces derniers, par leurs licences, donnent en effet des garanties et des libertés essentielles aux utilisateurs. Grégoire Vincke, membre de Facultés universitaires Notre Dame de la Paix à Namur explique clairement pourquoi privilégier les logiciels libres en éducation, une analyse qui s’étend d’ailleurs en dehors de ce contexte et en particulier pour toute institution publique.

Malgré ce défaut de reconnaissance explicite de l’importance des logciels libres et de leurs libertés dans le programme de parti, de nombreux candidats et ensuite ministres élus, dont la présidente Joëlle Milquet, ont signé le pacte du logiciel libre en 2009. Le cdH avait aussi signé avec le PS et Ecolo la déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 et sa contrepartie communautaire qui font la part belle aux logiciels libres et aux standards ouverts.

Pour Ecolo :

Le nouveau programme 2010 n’est pas encore en ligne mais renvoit au programme de 2009. Très bien car ce programme de 2009 dans la section sur la société de l’information propose

 • de systématiser l’utilisation des logiciels libres de droits dans le champ public (pouvoirs publics, administrations, écoles …).
Ecolo utilise de plus en plus de logiciels libres en interne selon nos informations et a signé avec le PS et le cdH la déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 et sa contrepartie communautaire qui font la part belle aux logiciels libres et aux standards ouverts.

Pour le MR :

Le nouveau programme 2010 n’est pas encore en ligne. Dans le programme des législatives 2007, la seule trace faisant vaguement penser aux standards ouverts est:

 • Nous proposons ... Que les autorités publiques innovent en construisant un e-gouvernement réellement conçu en fonction des attentes et des besoins des citoyens et des entreprises. Cela implique  ... Les différents niveaux de pouvoirs (fédéral, régional, communautaire) doivent davantage travailler en commun, sur base de langages d’échanges informatiques identiques.

Et rien quant aux logiciels libres. Dommage.

Pour le PS :

En page page 132 du programme 2010 téléchargeable, on peut lire

 • encourager l’utilisation de standards ouverts et des logiciels libres pour garantir un accès libre des citoyens à tous les contenus en ligne.
Voilà qui est bien pour le logiciel libre et les standards ouverts, et promet ... si les candidats sont fidèles au programme du parti, de nombreuses signatures.

Ce n’est donc pas la permière fois que le sujet des logiciels libres figure dans le programme du PS qui se rend compte de leur importance.

Le PS a signé avec le Ecolo et le cdH la déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 et sa contrepartie communautaire qui, nous ne le disons que pour la troisième fois,  font la part belle aux logiciels libres et aux standards ouverts.

En conclusion

Voici les informations que nous avons pu recueillir pour le moment, mais nous sommes sûrs que bientôt nous aurons des infos plus précises à vous communiquer encore.

Nous pouvons saluer les mentions explicites concernant le logiciel libre dans les programmes du PS et de Ecolo. Dans ceux du cdH, cela doit être un oubli temporaire vu la signature du pacte 2009 par de nombreux candidats et élus. 

Les mentions, par rapport à l’année passée dans les programmes 2009 pour les européennes et les régionales, font preuve de cohérence. Reste à voir si cela rentre dans les faits et est mis en œuvre dans les politiques. Nous y veillerons et le rappellerons aux signataires.

Si vous avez des remarques, commentaires ou compléments, n’hésitez pas à les envoyer à la liste de distribution de courriers électroniques. Merci

De nouvelles élections pour le 13 juin 2010 ... nous remettons cela aussi

Plus de gouvernement fédéral. Des élections le 13 juin 2010. Donc du travail pour nous dans le cadre de candidats.be afin de motiver les candidats à soutenir, défendre, promouvoir le logiciel libre et les contenus libres.

Après les succès de l’année passée, nous n’imaginions pas devoir nous remettre au travail aussi tôt. Sans doute les hommes et femmes politiques n’imaginaient pas plus devoir repasser par les urnes ... et la sanction des électeurs. Donc de devoir montrer ce qu’ils font et ont fait, et comment ils ont tenus leurs promesses.

Cette année, nous innovons un peu. En effet, les contenus libres sont le direct prolongement des outils, les logiciels libres. Ils doivent donc autant être soutenus, promus, et utilisés. Surtout par les institutions publiques comme les administrations et le monde de l’éducation. De tels contenus sont par exemple, les données géographiques collectées par l’état et les administrations (cartographie, données cadastrales ...) ou les contenus pédagogiques que sont les supports de cours, exercices ...

Le premier billet d’une nouvelle série pour 2010 est une information aux candidats aux élections : ils seront sollicités, et aussi un appel au soutien de tous ceux pour lesquels ces thèmes sont importants.

Vous pouvez suivre l’évolution de notre travail sur l’outil de gestion de campagne http://candidats.be/legis2010/

Si vous voulez participer et donner un peu d’aide et de temps (même un peu est bienvenu), rejoignez-nous sur la liste de distribution de courriers électroniques et le wiki

Le pot du dimanche 21 juin 2009 à 18 h

Après avoir bien travaillé ensemble par courriel, et en avoir discuté par courriel, ceux qui veulent sont invités à se retrouver pour un pot, histoire de mettre des visages et des voix sur des noms et adresses email.

La date qui convient au plus grand nombre : le dimanche 21 juin 2009 à 18h

Lieu : « Etc... », petit bistrot de quartier modernisé avec terasse situé à Etterbeek – La Chasse, avenue Jules Malou, fréquenté par quelques libristes avec wifi pour les amis.

La localisation sur la carte libre OpenStreetMap est fournie http://www.openstreetmap.org/index.html?mlat=50.831658&mlon=4.385697&zoom=17 (au centre du quadrilatère rouge)

Accès :
 • Tram 81 & 83 Bus 36, 59, 60, 95 (3/6 min)
 • Train par la gare Bruxelles/Luxembourg (20 min) ou bus 36 ou la gare d’Etterbeek (15 min) ou bus 95
Bières spéciales € 2.5 Jupiler € 1.4

Qui vient : allez voir sur doodle et éventuellement vous inscrire (svp en indiquant votre nom réel)

Ce n’est qu’une première rencontre. D’autres pourront suivre après le 15 août si le coeur nous en dit. (ou avant sans Nicolas ce qui est bien sûr possible).


Un pot pour se rencontrer

Après avoir bien travaillé ensemble par courriel, Nicolas vous propose de se retrouver pour un pot, histoire de mettre des visages et des voix sur des noms et adresses email.

Lieu : Bruxelles, un café avec une terrasse, près d’une gare pour un accès simple.

Pour fixer la date, qui a l’air à cette heure d’être le dimanche 21 juin 2009 à 18h et savoir qui vient, allez vous inscrire (svp en indiquant votre nom réel) sur doodle.

Ce n’est qu’une première rencontre. D’autres pourront suivre après le 15 août si le coeur nous en dit. (ou avant sans Nicolas ce qui est bien sûr possible).

Vincent «Max» nous propose 3 endroits, selon l’ordre de ses habitudes. La première plaît le plus à Phil Teuwen et Nicolas Pettiaux. Dites nous sur la liste ou en commentaire sur doodle quand vous vous inscrivez, ce que vous en pensez.

« Etc... »

Petit bistrot de quartier modernisé avec terasse situé à Etterbeek – La Chasse, avenue Jules Malou

Fréquenté par quelques libristes, wifi pour les amis. La localisation sur la carte libre OpenStreetMap est fournie http://www.openstreetmap.org/index.html?mlat=50.831658&mlon=4.385697&zoom=17 (au centre du quadrilatère rouge)

Accès :
 • Tram 81 & 83 Bus 36, 59, 60, 95 (3/6 min)
 • Train par la gare Bruxelles/Luxembourg (20 min) ou bus 36 ou la gare d’Etterbeek (15 min) ou bus 95
Bières spéciales € 2.5 Jupiler € 1.4

« Les Postiers »

Taverne/Brasserie bruxelloise classique, avec une terrasse un peu bruyante et venteuse et une grande salle.

Hyper-centre de Bruxelles, rue Fossé aux loups (Monnaie)
 (le hot spot ne fonctionne plus)
Assez cher. Il y a à manger.

Accès : 5 à 7 minutes de la gare centrale à pied, nombreux trams et bus

« Fabian O’Farell’s Pub »

Irish pub, tout est dit.

Place Luxembourg, rue d’Arlon

Accès : à 2 minutes à pied de la gare Luxembourg, nombreux bus.

Assez cher, mais c’est du Guiness !

Communiqué de presse : plus de 65 candidats signataires, y compris les présidents de Ecolo, PS et cdH

Communiqué de presse - candidats.be - 6 juin 2009

Bruxelles, le 6 juin 2009. Communiqué de presse.

À l’occasion des élections régionales et européennes de ce  7 juin 2009, l’April a lancé récemment une nouvelle campagne sous la bannière de l’initiative Candidats.be : tous les citoyens attachés au Logiciel Libre sont invités à proposer le Pacte du Logiciel Libre aux candidats. Le Pacte du Logiciel Libre a déjà recueilli plus de 65 signatures, dont les présidents des partis Ecolo, du cdH et du parti socialiste, de nombreuses têtes de listes et des ministres sortants. L’April appelle à l’information et à la mobilisation pour le dernier jour de la campagne.

Le Pacte du Logiciel Libre est un document simple permettant aux électeurs de savoir quel candidat dans leur circonscription a conscience des enjeux du Logiciel Libre et s’est engagé à promouvoir et défendre les libertés qui y sont associées.

« Les Parlements, tant régionaux et communautaires que européen, et les gouvernements qui en sont issus, sont les lieux de décision et de discussion de la démocratie. Les députés sont donc un relais démocratique essentiel, et leur sensibilisation aux enjeux du Logiciel Libre est capitale, » a déclaré Nicolas Pettiaux, administrateur belge de l’April.

Aux échelons régionaux et communautaires, ce sont

 • les gouvernements qui décident des logiciels qui seront installés dans les institutions publiques telles que administrations, écoles, hopitaux ... où le choix de l’outil informatique créera ou non une dépendance plus ou moins forte avec certains fournisseurs, d’autant moins forte qu’une solution libre bien mise en oeuvre dans un cadre procédural et légal adéquat sera choisie,
 • les parlements qui décident de l’environnement légal par exemple concernant la protection des auteurs de logiciels et de contenus.

En particulier, à l’échelon européen, ce sont les eurodéputés qui

 • ont rejeté la directive brevets en 2005 (danger "brevets logiciels")
 • ont voté les directives EUCD (danger "DRM"), IPRED I et II (lois sur la contrefaçon, renforcement des droits des détenteurs de brevets, criminalisation du pair-à-pair... - dangers "brevets logiciels" et "DRM")
 • travaillent actuellement sur le Paquet Télécom, dans lequel on assiste à des tentatives d’instauration du filtrage, d’imposition de l’informatique de confiance (danger "informatique déloyale") comme norme de sécurité, ou encore d’atteintes à la neutralité de l’Internet par les opérateurs de télécommunications
 • vont examiner prochainement une directive sur la protection des consommateurs (danger "vente liée")
 • ont voté le cadre commun d’interopérabilité applicable aux services d’administration électronique (IDABC)

Il est donc essentiel, pour encourager l’utilisation du logiciel libre, l’indépendance des institutions publiques dans le contexte technologique, mais aussi pour encourager un développement économique local de compétences informatiques indépendantes en Belgique, et pour prévenir des discriminations en droit belge contre les auteurs et utilisateurs de logiciels libres et préserver l’interopérabilité, de sensibiliser les députées et les eurodéputés à ces enjeux dès maintenant.

Les députés européens ont montré récemment leur détermination à résister aux pressions : en adoptant de nouveau massivement (9 voix sur 10) l’amendement 138/46 du « Paquet Telecom »1, qui rappelle que l’accès à Internet est un moyen essentiel d’exercer des libertés fondamentales telles que la liberté d’expression et celle de l’accès à l’information, les eurodéputés se sont opposés aux lobbies du divertissement et à leur projet de riposte graduée.

« L’Europe est championne du Logiciel Libre, malgré des discriminations et l’absence de volonté politique claire. L’Europe doit prendre en compte ses industries en développement et l’intérêt des consommateurs. Il est temps de mettre un terme aux abus de position dominante des géants du logiciel. Le potentiel en pleine croissance du Logiciel Libre pourra alors se changer en atout économique majeur ! » a déclaré Frédéric Couchet, délégué général de l’April.

À ce jour le Pacte du Logiciel Libre en Belgique a déjà recueilli plus de 65 signatures, dont celles présidents des partis Ecolo, du cdH et du parti socialiste, de nombreuses têtes de listes et des ministres sortants.

Des têtes de liste notamment du Parti socialiste (PS), d’Ecolo, du Centre démocrate humaniste (cdH) ont signé le pacte du logiciel libre. Ecolo a aujourdhui le plus de signataires, suivi du cdH puis du PS.

Pour le moment un seul candidat du Mouvement réformateur (MR) a signé le pacte du logiciel libre.

« La mobilisation de chacun est essentielle pour que les candidats prennent la mesure de l’attachement des citoyens au Logiciel Libre et aux libertés qu’il leur offre. Nous invitons tous les citoyens attachés au Logiciel Libre à proposer le Pacte du Logiciel Libre aux candidats de manière à connaître leur position » a déclaré Benoît Sibaud, président de l’April.

La campagne du Pacte du Logiciel Libre se déroule également en France, Italie, Espagne, et au Royaume-Uni, et continue de s’étendre à d’autres pays d’Europe.3

Retrouvez la liste complète des signataires pour la Belgique.

À propos de l’April

Pionnière du logiciel libre en France, l’April est depuis 1996 un acteur majeur de la démocratisation et de la diffusion du logiciel libre et des standards ouverts auprès du grand public, des professionnels et des institutions dans l’espace francophone. Elle veille aussi, dans l’ère numérique, à sensibiliser l’opinion sur les dangers d’une appropriation exclusive de l’information et du savoir par des intérêts privés.

L’association est constituée de plus plus de 5 000 membres utilisateurs et producteurs de logiciels libres dont 223 sociétés ou réseaux de sociétés, 125 associations, 4 collectivités locales, trois départements universitaires et une université.

L’April est l’acteur majeur de la promotion et de la défense du logiciel libre en France.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site Web à l’adresse suivante : http://www.april.org/, nous contacter en Belgique par téléphone au +32 496 24 55 01 ou par courriel à l’adresse npettiaux@april.org ou au siège français de l’association à l’adresse contact@april.org.

Contacts presse :

Plus de 50 candidats signataires, y compris les présidents de Ecolo, PS et cdH

Les jours passent et ne se ressemblent pas. Celui-ci est sans doute particulièrement important pour la reconnaissance du logiciel libre en Belgique francophone : plus de 50 candidats aux élections ont signé le pacte du logiciel libre , y compris les présidents de Ecolo, Jean-Michel Javaux et Isabelle Durant, du parti socialiste (PS), Elio Di Rupo et du cdH, Joëlle Milquet.

Et plusieurs ministres et candidats à des places éligibles de chacun de ces partis ont aussi signé.

Peut-être que la journée de samedi sera aussi riche en nouveaux candidats par les relais apportés visiblement par chacun des bureaux de parti après les signatures de ces chefs de file.

Dans les programmes des partis ou les réponses : Écolo, PS et MR

En lisant attentivement les programmes des partis politiques ou les réponses de quelques ténors, parfois avec l’aide de ceux-ci, nous avons glané des points liés au logiciel libre. Nous nous en réjouissions et vous les présentons bruts, pour que vous disposiez d’une information complémentaire et puissiez nourrir votre réflexion.

Ecolo : les écologistes!

Dans son programme publié en ligne à l’adresse http://web4.ecolo.be/spip.php?rubrique219, Ecolo affirme ses revendications de

Programme Ecolo 2009 - Livre V « Pour une société démocratique » - Chapitre 1 « Démocratie » - p 12/65!

Voir sur http://web4.ecolo.be/spip.php’article1383

« de systématiser l’utilisation des logiciels libres de droits dans le champ public (pouvoirs publics, administrations, écoles...). »

Programme Ecolo 2009 - Livre V « Pour une société démocratique » - Chapitre 1 « Démocratie » - p 14/65

Voir sur http://web4.ecolo.be/spip.php’article1383

« de soutenir un développement économique ouvert en refusant que les logiciels soient considérés comme des inventions relevant de la législation sur les brevets ; pour Ecolo, les logiciels sont des langages qui doivent rester accessibles à tous ; dans ce cadre, il convient par ailleurs de s’assurer du respect de l’interdiction de la vente liée (qui conditionnerait par exemple l’achat d’un ordinateur à celui d’un logiciel), afin de permettre à chacun de choisir voire de développer ses propres outils logiciels ; »

Programme Ecolo 2009 - Livre V « Pour une société démocratique » - Chapitre 3 « Service public » - p 41/65

Voir sur http://web4.ecolo.be/spip.php’article1393

« Ecolo entend également voir systématiser l’acquisition de logiciels informatiques utilisant des standards ouverts, dans le but de garantir l’interopérabilité des systèmes, de sécuriser l’archivage des contenus numériques et garantir la pérennité de l’accès électronique aux contenus numériques. »

Programme Ecolo 2009 - Livre V « Pour une société démocratique » - Chapitre 3 « Service public » - p 37/65

Voir sur http://web4.ecolo.be/spip.php’article1391« Dans ce cadre, Ecolo soutient fermement que les logiciels développés spécifiquement pour - et de manière plus générale - utilisés par des autorités publiques, doivent être autant que possible des logiciels libres afin de garantir notamment la transparence et la pérennité des investissements publics dans ces logiciels. Cela permettra aussi plus facilement à d’autres autorités de réutiliser ces logiciels pour leur propre administration électronique. Il en va de même pour les "tiers" qui doivent communiquer sous format électronique avec une autorité publique. »

Programme Ecolo 2009 - Livre IV « Pour une société qui se développe » - Chapitre 5 « Recherche et Innovation » - p 76/77

Voir sur http://web4.ecolo.be/spip.php’article1433« Sur base du modèle du logiciel libre, de nombreux scientifiques, et plus particulièrement dans les domaines de la physique et de la médecine, ont lancé des revues scientifiques en libre accès. La Déclaration de Berlin sur le Libre Accès à la Connaissance en Sciences exactes, Sciences de la vie, Sciences humaines et sociales est explicite : « De nouvelles possibilités de diffusion de la connaissance, non seulement sous des formes classiques, mais aussi, et de plus en plus, en s’appuyant sur le paradigme du libre accès via l’Internet, doivent être soutenues. Nous définissons le libre accès comme une source universelle de la connaissance humaine et du patrimoine culturel ayant recueilli l’approbation de la communauté scientifique. »

PS : le parti socialiste

Les programmes sont sur le site du PS à l’adresse http://www.ps.be/elections2009/programmes/

Pour la Région wallonne (p.108)

Voir aussi http://www.ps.be/elections2009/programmes/programmerw/

Les logiciels libres sont des outils indispensables pour assurer l’accessibilité de tous aux technologies de l’information tout en garantissant la liberté de chaque utilisateur. Ils ont ainsi une influence sur la position compétitive de nos entreprises, particulièrement celle des petites et moyennes entreprises, et sur l’innovation technologique. Le PS a affirmé à plusieurs reprises son attachement aux valeurs et au modèle alternatif porté par le logiciel libre.

Au niveau wallon, le PS s’engage à :

 • promouvoir l’usage des logiciels libres dans les Administrations, les cabinets ministériels et dans les communes ;
 • promouvoir la création d’une plate-forme d’échange et de coopération en matière informatique entre tous les acteurs publics actifs dans le domaine des technologies de l’information ;
 • promouvoir l’utilisation des logiciels libres auprès des citoyens et des entreprises, notamment par des actions de sensibilisation et de formation ;
 • promouvoir et former à l’utilisation des logiciels libres au sein des écoles ;
 • plaider en faveur de la plus grande interopérabilité des systèmes.

Pour la Communauté française (p.92)

Voir aussi http://www.ps.be/elections2009/programmes/programmecf/

Les logiciels libres sont des outils indispensables pour assurer l’accessibilité de tous aux technologies de l’information tout en garantissant la liberté de chaque utilisateur. Le mouvement du logiciel libre est un phénomène mondial de travail collaboratif à travers lequel, des communautés d’utilisateurs et de développeurs de logiciels s’entraident pour produire des logiciels de qualité. Ils contribuent à réduire la fracture numérique dans de nombreux pays en particulier dans le Sud. Le PS a affirmé à plusieurs reprises son attachement aux valeurs et au modèle alternatif porté par le logiciel libre. En ce sens, il propose :

 • de développer les formations aux logiciels libres dont la portée pédagogique est confirmée ;
 • de promouvoir l’usage des logiciels libres dans les administrations et les cabinets ministériels ;
 • de promouvoir l’utilisation des logiciels libres auprès des citoyens et des entreprises, notamment par des actions de sensibilisation et/ou de formation;
 • de promouvoir l’utilisation des logiciels libres au sein des écoles ;
 • de plaider en faveur de la plus grande interopérabilité des systèmes

Pour la Région de Bruxelles capitale

Voir aussi http://www.ps.be/elections2009/programmes/programmebxl/

(p.100) Pour un service communal dynamique, moderne et efficace, le PS veut encourager les communes à passer aux logiciels libres et à acheter prioritairement des produits éthiques.

(p.108) : Passer aux logiciels libres dans l’administration et les pararégionaux bruxellois

Depuis longtemps le PS bruxellois bataille pour l’utilisation systématique des logiciels libres dans l’administration régionale. En effet, les logiciels libres sont libres de droits d’utilisation et de reproduction. Ils sont donc véritablement accessibles à toutes et tous. Ils garantissent aussi une certaine protection de la vie privée puisque leur code source est connu (le code source est écrit dans un langage informatique usuel). En plus, cela permettrait de doter l’administration d’une réelle indépendance vis-à-vis des multinationales de logiciels propriétaires.

Le PS bruxellois propose de :

 • adopter une ordonnance imposant l’utilisation dans les administrations régionales de formats ouverts et de logiciels libres afin de garantir l’accessibilité des informations publiques et la confidentialité des données personnelles ;
 • veiller à encourager l’utilisation de formats ouverts et de logiciels libres auprès des Bruxellois et des communes, notamment par des actions de sensibilisation et de formation ;

Réponse de Louis Michel, un ténor du MR

Monsieur l’Administrateur,

Votre courrier du 1er juin relatif aux logiciels libres m’est bien parvenu, et je vous en remercie

Cette question mérite une approche nuancée. En effet, je reconnais que le logiciel libre est intéressant à plus d’un titre, y compris pour des administrations. En premier lieu, il évite de se faire "emprisonner" en étant obligé de recourir systématiquement au même fournisseur, pour des applications qui sont entièrement "propriétaires", ne sont compatibles avec elles-mêmes et dont le code n’est connu que de l’éditeur.

Il faut toutefois garder à l’esprit qu’une administration doit aussi et avant tout répondre au principe de continuité du service...d’où l’importance de trouver des solutions logicielles qui répondent à la fois à des standards ouverts, mais aussi d’avoir un certain nombre d’assurances sur le "service après-vente" des logiciels. Les administrations disposent aujourd’hui de cahiers des charges qui leur permettent,

Au niveau fédéral, le MR a toujours exigé que tous les logiciels répondent aux standards "libres" d’échanges de fichier; par ailleurs les administrations maîtrisent souvent très bien les cahiers des charges qu’elles édictent lorsqu’elles ont besoin d’un nouveau logiciel. La plupart du temps, une solution "libre" existe et est prise en compte.

Restant à votre écoute, je vous prie de recevoir, Monsieur l’Administrateur délégué, l’expression de mes sentiments distingués.

Louis MICHEL

Het pact bestaat volledig en 23 gecontacteerd kandidaten voor Europa

Steven De Herdt beheert de actie in het Nederlands en schrijft

''Het pact bestaat volledig in het Nederlands en ik kan nu zeggen dat de vlaamse campagne feitelijk begonnen is: ik heb 23 vlaamse kandidaten voor Europa gecontacteerd. Benieuwd of ik antwoord zal krijgen ...''

Het pact is ook te downloaden in PDF-formaat op het Vrije Software pact 2009 in pdf of odt bewerkbare versie op het Vrije Software pact 2009 in odt met de vrije en gratis Office-suite OpenOffice.org .

(Pour ceux qui ne comprennent pas la langue de Vondel , Steven De Herdt gère l'action en Néerlandais et écrit : maintenant je peux dire que la campagne flamande a vraiment commencé: j'ai contacté 23 candidats flamands pour l'Europe. Je suis curieux de savoir si je recevrai des réponses...)

22 signataires, l'ordre revient et le pacte est en ligne

Ce mercredi 3 juin 2009 à 4 jours des élections, nous avons enregistré 22 candidats signataires du pacte du logiciel libre en Belgique, pour les élections régionales en Wallonie, à Bruxelles et pour l’Europe dans le collège francophone. Le détails est toujours dans la plate-forme collaborative . Et certains doivent encore être encodés très prochainement.

Et je peux vous annoncer que l’ordre revient : les candidats et les signataires qui avaient été affectés à des mauvais collèges électoraux sont progressivement affectés aux collèges réels. Cela rend l’information plus juste et plus précise. Nous y tenons. Mais cela prendra encore un peu de temps de terminer car nous avons déjà dans le système plusieurs centaines de candidats (heureusement pas tous mal affectés à leurs collèges respectifs mais qui doivent tous être vérifiés !).

Enfin, les versions téléchargeables du pacte du logiciel libre sont disponibles sur le pacte du logiciel libre 2009 en pdf ou en version odt éditable sur le pacte du logiciel libre 2009 en odt éditable avec de nombreux outils parmi lesquels la suite bureautique libre et gratuite OpenOffice.org .

Merci aux signataires de porter et soutenir les valeurs du logiciel libre,

Merci à tous les volontaires pour l’aide et

Continuons à sensibiliser les autres candidats qui ne connaîtraient pas encore bien les multiples intérêts du logiciel libre (économiques, sociaux, culturels, d’indépendance ...)

16 candidats signataires et encore un peu de pagaille

Ce soir du lundi 1 juin 2009, nous avons 16 signataires dont un ministre bruxellois sortant.

La diversité de partis augmente encore. Les rencontres personnelles ont été efficaces, ainsi que des contacts par courrier électronique parfois suivi de conversations téléphoniques.

Mais il reste un peu de pagaille par rapport aux collèges électoraux de chaque candidat. Nous travaillerons à régler cela demain si possible.

Et encore 3 signataires : la campagne bruxelloise devient multilingue

Ce dimanche 31 mai 2009 fut un jour de marché (comme tous les dimanches) mais aussi le jour des 20 km de Bruxelles. Une grande foule parcourait les rues de Bruxelles.

Durant la première partie de la journée, alors que de nombreux candidats parcouraient le marché proche de chez moi en quête de voix, je le faisais avec des pactes du logiciel libre. Et j’ai obtenu 3 signatures de candidats, dont 2 bruxellois néerlandophones. D’où le multilinguisme qui apparaît dans l’effort candidats.be.

J’ai aussi discuté avec un des ministres de tutelle de la Cocof qui n’a rien voulu signer (par principe de ministre qui ne signe aucune pétition ;-) mais qui m’a affirmé avoir revu sa position, être devenu «à ce point favorable au logiciel libre qu’il le recommande dans son cabinet et l’impose à l’administration». Les conseillers du ministre qui l’accompagnaient ont essayé de me dire que je ferais bien d’en faire de même, ce que j’ai quand même trouvé un peu piquant.

6 signataires ce samedi 30 mai 2009

À la date du samedi 30 mai 2009, nous avons 23 volontaires actifs qui contactent des candidats et travaillent avec la plate-forme et grâce à eux, 6 candidats de 4 partis ont signé le pacte et leurs signatures ont été reçues et encodées. Vous pouvez lire le détail dans la plateforme collaborative

Bravo et merci. Continuons à faire reconnaître le logiciel libre.

Un peu de précision

Il apparaît que le message n’est pas très clair sur le site, et sur les pages de l’outil de suivi des signataires . C’est sans doute le cas, mais en fait, en Belgique, la situation est elle-même un peu compliquée.

Ce 7 juin 2009, les citoyens belges ou européens vivant en Belgique, un pays dont l’organisation est singulièrement complexe (3 régions : flamande, wallone, et celle de Bruxelles-Capitale, et 3 communautés : flamande, francophone et germanophone) votent pour 2 scrutins le même jour : un premier, régional et communautaire d’une part et un second, européen.

Mais l’outil de suivi des candidats a été développé pour une situation «simple» d’un de nos voisins, la France, dans lequel un seul scrutin a lieu à la fois.

Comment s’en sort-on donc chez nous ici, sans devoir faire des adaptations techniques que nous ne pouvons nous permettre pour le moment ?

En enrégistrant tous les candidats dans le même outil, et en les distinguant par les collèges électoraux qui eux sont différents... mais qui n’apparaissent pas au premier coup d’oeil dans l’outil. (et en plus il y a quelques erreurs d’encodage, mais qui ne sont sans doute pas essentielles ici.)

Si l’URL de l’outil contient europarl2009, il est cependant valide pour les 2 scrutins régionaux et européens.

En résumé ce qui importe, c’est que les candidats, tous scrutins confondus soient conscients des enjeux du logiciel libre et signent le pacte. Ne vous préoccupez pas du type d’élection pour l’encodage dans l’outil. Vous pouvez toujours savoir si le candidat que vous retenez a signé ou non, il suffit de chercher son nom.

Candidats.be - logiciels libres et libertés numériques

À l’occasion des élections européennes et régionales de juin 2009, l’April lance une nouvelle campagne sous la bannière de l’initiative Candidats.be : tous les citoyens attachés au Logiciel Libre sont invités à proposer le pacte du logiciel libre aux candidats. Le Parlement européen est effectivement le théâtre de débats majeurs pour le Logiciel Libre et les standards ouverts. L’April souhaite par cette campagne prévenir le retour des brevets logiciels, les atteintes à la neutralité des réseaux, et favoriser l’interopérabilité et la libre concurrence sur le marché européen du logiciel. L’April souhaitant que cette campagne soit l’occasion de sensibiliser aussi largement que possible les futurs députés européens elle propose à tous les citoyens européens attachés au Logiciel Libre de se joindre à cette campagne.

À l’approche des élections européennes et régionales de juin 2009, l’initiative Candidats.be vous invite à participer à l’opération «un tract, un Pacte !» . Le principe : pour chaque candidat qui donne un tract appelant à voter pour lui, en échange un Pacte est proposé pour signature. Dans les prochains jours, vous aurez toutes les informations sur cette opération.

À propos

Dans le cadre de la campagne présidentielle française de 2007, un questionnaire accompagné d’argumentaires a ainsi été transmis aux candidats ainsi qu’une liste de proposition d’engagements portant sur des sujets comme la brevetabilité, l’interopérabilité, les mesures techniques, la vente liée, l’administration électronique ou encore l’informatique de confiance. Leurs réponses ont été mises en ligne dès réception.

Une démarche similaire a été entreprise pour les élections législatives puis municipales qui ont suivi.

Candidats.be a été lancé le 28 mars 2009 à l’initiative de l’APRIL qui dédie des ressources humaines et matérielles pour porter le projet. L’initiative Candidats.be sera ainsi animée par Nicolas Pettiaux, administrateur à l’APRIL avec l’aide de toutes les volontés bienvenues.

Le questionnaire destiné aux candidats à la présidentielle a été notamment rédigé en collaboration avec la FFII France (partie Brevetabilité), l’initiative Racketiciel (partie Vente liée) et l’Association Enseignement Public & Informatique (partie Éducation). L’APRIL continuera à travailler en coopération avec d’autres structures pour l’élaboration des futurs documents destinés aux candidats.